Covid-19: Info & FAQ

Wettelijke verklaring

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Hoist Finance AB (publ) geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens en de publicaties op deze websites, noch op de websites waarnaar een link wordt gelegd. De aansprakelijkheid van Hoist Finance AB (publ) voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website kan alleen in het geval van bedrog of grove fout van Hoist Finance AB (publ) worden ingeroepen.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. Hoist Finance AB (publ) draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Hoist Finance AB (publ) biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

U kan Hoist Finance AB (publ) niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

De informatie die het Belgisch bijkantoor van Hoist Finance AB (publ) verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website.

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de website www.hoistfinance.be, haar inhoud, haar gegevens en haar vorm, alsook met betrekking tot de informatie, de merken, logo's en beelden, die erop voorkomen, behoren toe aan Hoist Finance AB (publ) of verbonden vennootschappen van de Hoist Finance en/of aan derden die een gebruiksrecht of enig ander recht hebben verleend aan voornoemde vennootschappen. Ze worden beschermd door de toepasselijke wetgeving.

De toegang tot de website betekent nooit dat aan de bezoeker enig intellectueel recht wordt overgedragen. Bijgevolg is het u verboden de website en de documentatie,de teksten, de merknamen en de logo's die erop te vinden zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens); bovendien is het u verboden deze te verspreiden, over te dragen of te verkopen.

U vindt meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onder de sectie ‘Privacy wetgeving’.

U vindt de link naar deze wettelijke verklaring onderaan elke pagina van de Hoist Finance AB (publ)-website.

Bel me

Bel me later